O Fundacji Magia

NASZĄ MISJĄ JEST NIESIENIE POMOCY NAJSŁABSZYM – DZIECIOM. KTÓRYM SYTUACJA MATERIALNA ODBIERA SZANSE LECZENIA I GODNEGO ŻYCIA.

 

W sposób bezkompromisowy przestrzegamy zasad:

  1. wszyscy pracujemy wyłącznie jako wolontariusze, bez wynagrodzenia i nawet zwrotu poniesionych kosztów,
  2. każda złotówka jaką uzyskamy, trafia w formie pomocy do potrzebujących,
  3. nasza działalność jest absolutnie transparentna – upubliczniamy wszelkie informacje o uzyskanych środkach i ich przeznaczeniu,
  4. działalność Fundacji jest apolityczna, niezwiązana z żadną religią lub jakąkolwiek ideologią.

 

Organami Fundacji są: Rada Fundacji, sprawująca funkcje nadzorcze i Zarząd, kierujący nią na bieżąco. Choć zarząd i radę tworzą osoby kompetentne, posiadające kwalifikacje do oceny zasadności udzielenia wsparcia określonym osobom, Fundacja zakłada, że będzie ściśle współpracowała z ośrodkami pomocy społecznej, działającymi w miejscu zamieszkania potencjalnego beneficjenta. Wychodzi bowiem z założenia, że nikt tak dobrze nie zna sytuacji konkretnych rodzin jak pracownicy opieki społecznej. To dzięki nim Fundacja pozna rzeczywiste potrzeby, a później przekaże wsparcie.

Co bardzo ważne i raczej niespotykane: pomoc nie będzie miała formy gotówkowej. Kiedy będzie potrzeba sfinansowania leczenia w jakimś ośrodku, na jego konto Fundacja przeleje pieniądze. Jeśli zaś pojawi się konieczność zakupu leków, urządzeń, elementów wyposażenia – zakupi je i przekaże w formie rzeczowej. Każdy wydatek – podobnie jak darowizna czy wpłata – zostanie rozliczony publicznie, na stronie internetowej MAGII (www.fundacjamagia.pl).

KAŻDA ZŁOTÓWKA MA POMAGAĆ

Fundacja przyjęła założenie, że wszystkie pieniądze i inne środki podarowane jej przez darczyńców będzie przeznaczać w całości na pomoc dzieciom. To rygorystyczne postanowienie jest chyba najważniejszym wyróżnikiem MAGII. Zdarza się bowiem tak, że w rocznych sprawozdaniach podobnych organizacji (o ile te dokumenty są w ogóle rzetelnie i terminowo składane w sądzie) można znaleźć zdumiewające informacje – na przykład takie, że więcej pieniędzy pochłonęły koszty utrzymania i wynagrodzenia zarządów albo pracowników, niż bezpośrednia pomoc dla beneficjentów.

W Fundacji Pomocy Dzieciom MAGIA wszyscy pracują bezinteresownie. Nie mają nawet prawa do zwrotu wydatków poniesionych w związku z tą działalnością. Stąd na przykład koszty biura czy łączności również pokrywane są na bieżąco przez wolontariuszy Fundacji z ich kieszeni a nie konta FPD MAGIA. Podobnie z kosztami promocji działalności.

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

MAGIA dopiero startuje. Stopniowo będzie gromadzić potrzebne pieniądze. Liczy na efekt kuli śniegowej. Pierwsi zaangażowani w nią ludzie różnych zawodów będą zapraszać kolejnych. Takim sposobem będzie się rozrastać sieć przyjaciół Fundacji.

Podstawową formą gromadzenia funduszy (przynajmniej na początku działalności) będzie crowdfunding.

To trudne angielskie słowo oznacza (za Wikipedią): „sposób finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych lub systematycznych wpłat dokonywanych przez osoby, firmy lub instytucje, zainteresowane projektem. Upowszechnienie się Internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczynia się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów”.

Tak więc każdy z nas może stać się Przyjacielem Fundacji MAGIA, deklarując comiesięczne drobne wpłaty (najwygodniej jest to zrobić przez ustanowienie zlecenia stałego na bankowym koncie). Oczywiście, w przypadku osób prywatnych będą to sumy niewielkie; w przypadku firm może to być na przykład 100 zł miesięcznie. Taka kwota jako darowizna od firmy stanie się dla niej zapewne prawie nieodczuwalna, a dla fundacji – dzięki wielu takim darczyńcom – stanowić będzie stałe, pewne źródło zasilania finansowego.

Statut MAGII przewiduje również możliwość korzystania z innych możliwości zbierania pieniędzy – w ramach polskiego prawa, w miarę potrzeb i możliwości. Mogą to być zbiórki publiczne, koncerty charytatywne, licytacje, itp.

 

ABSOLUTNA PRZEJRZYSTOŚĆ

Fundatorem MAGII, czyli pomysłodawcą i osobą formalnie ją powołującą, jest koszaliński przedsiębiorca Adam Jaremko. Zgromadził on wokół siebie grono pierwszych wolontariuszy, którymi są osoby cieszące się autorytetem w swoich środowiskach. Weszły one do rady i zarządu Fundacji.

Zadaniem Rady Fundacji jest czuwanie nad prawidłowym, tzn. zgodnym ze statutem i prawem, funkcjonowaniem fundacji. Jej szczególnym uprawnieniem zaś jest zatwierdzanie, po konsultacji z fachowcami – np. lekarzami – wydatków przekraczających 10 tysięcy złotych. Zarząd zaś na bieżąco określa i realizuje zadania Fundacji. To on nawiązuje kontakty z ośrodkami pomocy społecznej, darczyńcami, sponsorami. Składa również wnioski o wydatkowanie kwot większych niż wspomniane 10 tysięcy złotych.

Jak już wspomnieliśmy, informacje o wszelkich wydatkach oraz zsumowanych wpływach znajdą się na stronie internetowej Fundacji.

TU MIESZKAMY I TU POMAGAMY

Pomagamy dzieciom z obszru powiatu koszalińskiego, dzięki czemu łatwiej i skuteczniej docieramy z pomocą do potrzebujących.

BEZ POLITYKI I IDEOLOGII

Założyciele FPD MAGIA podkreślają jej apolityczny charakter. Podobnie w odniesieniu do przekonań religijnych Fundacja jest zupełnie neutralna. Tak więc mogą się w nią angażować osoby o różnych postawach i przekonaniach, ale gdy występują w jej imieniu (jako członkowie albo współpracownicy) nie mogą tych przekonań demonstrować.

Statut przewiduje również, że „członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej”. Chodzi tu o wyeliminowanie choćby cienia podejrzenia o brak bezstronności, skoro rada ma być organem kontrolnym. Inne wymagania – jak to, że nie mogą to być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe, jest w tej sytuacji oczywistością.

REALNA POMOC A NIE MARKETING

Zawsze będziemy starali się postępować z największą delikatnością i poszanowaniem godności naszych podopiecznych. Dlatego ustaliliśmy zasadę, że nigdy nie będziemy wykorzystywać do promowania naszej działalności wizerunków podopiecznych. Paczki mikołajkowe zostaną więc dostarczone w dyskretny sposób. Podobnie później nigdzie nie będziemy eksponować danych osób objętych pomocą. Za rzetelność informacji na temat naszych wydatków ręczyć będzie Rada Fundacji, składająca się z ludzi o nieposzlakowanej opinii i uczciwości.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie pola „Akceptuje”. Więcej informacji

Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzają się Państwo na ich zapisanie w pamięci Państwa urządzenia. W związku z powyższym zgadzam się na przetwarzanie w celach analitycznych statystycznych i marketingowych moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania ze strony internetowej fundacji Magia. W tym zapisywanych w plikach cookies przez administratora danych również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018r.) Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do jej wycofania. W celu zmian, wycofania bądz edycji swoich danych osobowych prosimy o kontakt mailowy bądz telefoniczny podany w dziale kontakt. Wycofanie zgody ni ebędzie miało wpływu na zgodnośc z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zamknij